Dịch vụ nổi bật

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Admin
5 Tháng Ba, 2018

1. Giay xac nhan tham du DH

2. Giây ủy quyền tham dự Đại hội 2015

3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

4. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

5. BC KQ hoat dong SXKD giai doan 2010-2015 va ke hoach giai doan 2015-2020

6. BC Hoat dong cua HDQT nhiem ky 2010-2015 & ke hoach nhiem ky 2015-2020

7. Báo cáo hoạt động cua Ban kiem soat 2014

8. BC Tinh hinh thuc hien nhiem vu 2014 – KH SX 2015

9. To trinh 115_116_117

10. To trinh Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020

11. To trinh ve chu truong va phuong an thoai von nha nuoc tai tong CT

12. Mẫu đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS

13. Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử nhân sự HĐQT, BKS

14. Mẫu sơ yếu lý lịch

15. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

Bài Viết Liên Quan