Dịch vụ nổi bật

Thông báo Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và Kiểm toán BCTC năm 2020 của Tổng công ty

Nguyễn Vũ
9 Tháng Bảy, 2020

Tài liệu đính kèm tại đây: Thông báo Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát

Bài Viết Liên Quan