Dịch vụ nổi bật

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Admin
16 Tháng Tám, 2018

 

Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

5. Quy chế Tổ chức Đại hội 2018

6. Báo cáo HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018

7. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

9.1 Báo cáo tài chính 2017 Công ty mẹ

9.2 Báo cáo tài chính hợp nhất 2017

9.3 Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

10. Tờ trình Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

11. Tờ trình Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

12. Tờ trình Thông qua phương án Tăng vốn điều lệ

 

 

 

Bài Viết Liên Quan